A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

ProgramProgram - Bliscy nie krzywdzą - bliscy kochają II
Komunikat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Bartoszycach, powstały w 1990r., realizuje zadania pomocy społecznej na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach jest Stefania Michalik-Rosa.

Ośrodek jako samodzielna jednostka Gminy Miejskiej Bartoszyce, funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593). Placówka organizuje swoją działalność merytoryczną w oparciu o uchwalany przez Radę Miasta Statut oraz Regulamin organizacyjny.

Zakres zadań realizowanych przez MOPS, wynikający z ustawy o pomocy społecznej, uzupełniany jest m.in. zadaniami z zakresu:

W strukturze organizacyjnej MOPS wyodrębniono pięć działów: Dział Pracy Socjalnej, Dział Realizacji Świadczeń, Dział Pomocy Instytucjonalnej, Dział Administracji i Księgowości, Dział Realizacji Usług i Wsparcia Środowiskowego.

Koncentracja głównych działań statutowych ma miejsce w Dziale Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni są odpowiedzialni za kontakt z klientem, postępowania administracyjne i zakres pracy socjalnej prowadzonej w środowisku. Ich działania wspierane i uzupełniane są przez specjalistów (psychologa, socjologa, pedagoga i konsultanta prawnego) zatrudnionych w poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej oraz asystentów rodziny.

Działania aktywizujące i wspierające osoby niesamodzielne realizowane są w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, za pośrednictwem Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) oraz w Dziale Realizacji Usług i Wsparcia Środowiskowego, za pośrednictwem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” (wcześniej, do 30 grudnia 2015 r. - Domu Dziennego Pobytu). Zatrudnieni w tych jednostkach wewnętrznych specjaliści (terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie specjalistyczni) tworzą system oparcia społecznego dla uczestników obu placówek oraz ich rodzin.

Środowiskowy Dom Samopomocy, powstały 1 kwietnia 1997r., jest dziennym ośrodkiem wsparcia (55 miejsc) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem placówki jest podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, niezbędnych do ich możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne prowadzone są w oparciu o 8 sal terapeutycznych: terapii sztuką, terapii społecznej, ergoterapii, multimedialnej, spotkań ogólnych i gospodarstwa domowego, rehabilitacji, „doświadczania świata” oraz rękodzieła ludowego. Uczestnicy Domu utworzyli drużynę sportową, wokalno - taneczny zespół „Promyk” oraz grupę teatralną „Stworzeni”.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest lokalnym ośrodkiem wsparcia, dysponującym 25 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bartoszyc, powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakres usług świadczonych przez Dom obejmuje w szczególności:

  • obiad oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach własnych możliwości;
  • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
  • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
  • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.
W ramach placówki funkcjonuje również Klub Seniora, którego uczestnicy tworzą zespół śpiewaczy „Srebrne Nuty” (dawniej, do kwietnia 2016 r. - „Białe Gołąbki”).

Funkcjonowanie wszystkich wewnętrznych jednostek organizacyjnych ukierunkowane jest na szybką i kompleksową obsługę klientów MOPS.

Ważnym elementem w działalności merytorycznej Ośrodka jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. MOPS od 1994 roku jest realizatorem Programu Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej, który powstał jako skutek zapotrzebowania społecznego na formę wspomagającą i integrującą sektor pozarządowy. W programie uczestniczy 15 organizacji, z których 9 ma swoją siedzibę w kompleksie budynków administrowanych przez Ośrodek. Udział w Programie wzmacnia „trzeci sektor” i pozwala wykorzystywać aktywność społeczną do realizacji priorytetowych celów publicznych.

MOPS organizuje swoją działalność również w oparciu o współpracę z wieloma innymi partnerami. Są to przede wszystkim: placówki oświatowe różnego szczebla, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Bartoszycki Dom Kultury, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Komenda Powiatowa Policji.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS